Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Årsredovisning, Effektrapport & FRII:s kvalitetskoder

Medlem i FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Eskilstuna stadsmission är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII är en branschorganisation som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Medlemmar i FRII förbinder sig att tillämpa FRIIs Kvalitetskod, samt följa FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Medlemskap beviljas organisation som innehar 90-konto och som regelmässigt bedriver insamling.

 

Årsredovisning 2017

Effektrapport 2017

Revisionsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Årsredovisning 2016

Effektrapport 2016

Stadgar för Eskilstuna Stadsmission

Insamlingspolicy

Policy för kapitalplaceringar

Uppförandekod

Policy mot oegentligheter

Instruktion för Direktor

Arbetsordning för styrelsen

Volontärpolicy

 

Vi har utökat vårt IT-stöd för ökad kvalitetssäkring

Vi använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.

SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Det förenklar också vårt arbete med att ta fram anbudsunderlag i samband med uppdragsgivarnas upphandling av vård. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Kontakta oss gärna om Ni vill veta mer om hur vi använder SecuraNova journalsystem.

Ni kan också besöka leverantörens hemsida för mer information, www.securanova.se.