Bostad först

Eskilstuna Stadsmission har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att genomföra en pilot av Bostad först. Modellen går ut på att erbjuda människor i hemlöshet eget boende utan krav på nykterhet och på sikt hjälpa människor till ett bättre liv. 

Genom Bostad först får människor som lever i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Ett mobilt boendestödsteam erbjuder stöttning utformat efter individen som bygger på att individen själv är med och skapar sina mål, framtidsplaner och eventuella behandling för missbruk eller psykisk ohälsa.

Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att den boende ska vara fri från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom Bostad först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster – att du följer de krav som finns i hyreskontraktet. Att få möjlighet till eget boende under normaliserade former har visat sig framgångsrikt då det ökat motivationen hos den boende.

Motsats till boendetrappor
Det vanliga hemlöshetsarbetet i Sverige, så kallad boendetrappor, bygger på ett motsatt synsätt än Bostad först. Här måste människor kvalificera sig stegvis för att slutligen nå toppen – eget boende och att bli accepterade som en normativ samhällsmedborgare. Forskning visar att denna typ av insatser snarare cementerar hemlösheten än löser den eftersom människor ofta fastnar i eller faller ur systemet.

Bostad först i Eskilstuna
På uppdrag av Eskilstuna kommun genomför Eskilstuna Stadsmission en pilot för att etablera modellen i kommunen. Arbetet sker i samarbete med lokala fastighetsbolag. 

Kontakt 
Helena Kalaitzis Barrögård, verksamhetschef
073-773 57 74
helena.kalaitzis.barrogard@eskilstunastadsmission.se

Nyheter

Feltryck av bankgiro i givarbrev

  Ni är många Eskilstunabor som i dagarna fått hem ett brev ifrån oss på stadsmissionen. I brevet berättar vi om vårt arbete för barnfamiljer i [...]

Läs mer

Hemlöshetrapporten 2020

Sverige har inte haft en nationell strategi mot hemlöshet sedan 2009, trots att erfarenheter och forskning visar att statligt ansvarstagande är en nyckel [...]

Läs mer

Telefonlinje för ensamma äldre

  Många känner sig just nu ensamma och isolerade, inte minst äldre som tillhör riskgruppen för att drabbas av Covid-19.  Nu har vi öppnat en [...]

Läs mer

Julpartner 2020

  Tillsammans kan vi ge fler familjer i ekonomisk utsatthet möjlighet till en lite godare och hoppfullare jul. Som Julpartner 2020 bidrar du och ditt [...]

Läs mer
Fler nyheter